ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
 
นางสาวพรรณภาภรณ์ เม้าราษี
นายสุทัศน์ แสงยันต์
นางเพขรินทร์ กล่อมวงศ์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่งานประคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายการตลาด หารายได้)
นางจันจิรา คงสาคร
นางสาวชญาณิศา ทองพิทักษ์เดชา
นายปองเดช วรสหวัฒน์
หัวหน้างานประคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างานความร่วมมือ
หัวหน้างานกองทุนการศึกษา

นายคมสัน บัวโพธิ์
นางพัชรินทร์ จันทรสุข
นางสาวสุพร พลการ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ)
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายการเงินและบัญชี)
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
นายมงคล ชุมทอง
นางปาริชาติ ไผ่ล้อม
นางสาวสาวิตรี บุญทรง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร)
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายคุณกร สีลาเนียม
นางสาวเมตตา แซ่อุ่ย
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายสวัสดิการอาหาร)
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นางสาวพริมา สายะสิทธิ์
ว่าที่ ร.ต.ประทวน ชุนใช้
นายเอกลักษณ์ เนี้ยอั๋น
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่งานประคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
นายธวัชชัย อินทเสน
นางสุวภัทร ขวัญสด
นายวรวุฒิ วงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่งานประคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานประคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
นางภัทรา ผงกุลา
นางนิภาพร จันทวงศ์
นางสาววลัญรัตน์ เขาอุ่น
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายดูแลนักเรียน)
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ
นายกัมปนาท ทองพิกุล
นายสันต์ น่วมทนงค์
นายสุกฤษฎิ์ รอดทวีผล
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายกิจกรรม)
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายปกครอง)
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายกิจกรรมนันทนาการ)
นายสมภพ นาคโขนง
นางกรุณา สมจิต
นางอุบล สมาภาคย์
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายยานพาหนะ)
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(เลขานุการ)
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายการเงินและบัญชี)
นายหทัยรัตน์ ศิลป์สมบูรณ์
นางสาวศุภร ชินะเกตุ
นางสาวธิติมา ธรรมจง
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายแนะแนวการศึกษา)
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายดูแลนักเรียน)
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่งานประคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ
นางสาวจิราพร จุ้ยเจริญ
นางสาวพิริยาภรณ์ หลวงพล
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานประคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ