ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
นายสามารถ ค้วนเครือ
นายพิชญ์ สายะสิทธิ์
นายสันต์ น่วมทนงค์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานโครงการวิทยาลัย
คุณธรรมและโครงการตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทฯ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
หัวหน้างานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
นายปิติ จอนใจตรง
นางวรรณา หมดมลทิน
นายทศพร จันทรสุข
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
นายฉะอ้อน ตัณเจริญรัตน์
นางอุบล สมาภาคย์
หัวหน้างานองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
นายปองเดช วรสหวัฒน์
นายจักรพันธ์ รักมีศรี
นายกัมปนาท ทองพิกุล
หัวหน้ากำกับดูแลกิจกรรมลูกเสือ
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานปกครอง
และการจัดการงาน

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
นายวรวุฒิ วงษ์ทอง
นางสาวสาวิตรี บุญทรง
นายสุทธิ พุ่มพิทักษ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
ครูปกครองแผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
นักศึกษา
นายมงคล ชุมทอง
นางปาริชาติ ไผ่ล้อม
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
ครูปกครองแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
นายคุณกร สีลาเนียม
นางสาวสุพร พลการ
นายรักชาติ เงียบกิ่ง
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
ครูปกครองแผนกวิชาไฟฟ้า
นายสมภพ จงจิตต์โพธา
นางสาวศุภร ชินะเกตุ
นางสาวสุธินันท์ ฉิ่งแก้ว
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน
เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน
เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
ครูปกครองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่งานครูปรึกษา
นางสาวพริมา สายะสิทธิ์
นางศิริรัตน์ เชื่อได้
นายสมภพ นาคโขนง
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
นางสุวภัทร ขวัญสด
นายธวัชชัย อินทเสน
ว่าที่ ร.ต.ประทวน ชุนใช้
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
ครูปกครองแผนกวิชายานยนต์

นายคมสัน บัวโพธิ์
นางสาววลัญรัตน์ เขาอุ่น
นายประเสริฐโชค บุศย์ประจง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน
นายปริญญา แสงทอง
นายนที คุ้มปิยะผล
นางสาวเพ็ญธนา ภู่ระหงษ์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
นายอนุชิต แสวงกิจ
นางพัชรินทร์ จันทรสุข
นายสุวัฒชัย มะใบ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
นายณัฐพงษ์ แสงมีศรี
นายนิติพงษ์ สุขขี
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
นางกรุณา สมจิต
นางสาวพรรณภาภรณ์ เม้าราษี
นายเอกลักษณ์ เนี้ยอั๋น
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
นายสุทธิ พุ่มพิทักษ์
นายสุกิจ อาจปักษา
นางสาวกรรณิการ์ นิ่มนวล
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางพิจิตร จอกลอย
นางสาวสุดารัตน์ ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ