ข้อมูลสถานประกอบการ

1. ข้อมูลสถานประกอบการที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลสถานประกอบการ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

2. ข้อมูลสถานประกอบการที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลสถานประกอบการ นักศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2563

3. ข้อมูลสถานประกอบการที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564