ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

อัตรากำลังบุคลากรและเจ้าหน้าที่

ปีงบประมาณ

2560

2561

2562

2563

2564

1.ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการ

1

1

1

1

1

รองผู้อำนวยการฯ

4

4

4

4

4

รวม

5

5

5

5

5

2.ข้าราชการครู

สาขาวิชา ออกแบบ

2

2

2

1

1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

2

2

2

2

1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

6

6

5

4

4

สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ

4

5

5

5

5

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าฯ

4

4

3

3

2

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

1

1

1

1

1

สาขาวิชาโลหะการ

3

3

2

2

2

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

2

2

2

1

2

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

3

3

3

3

2

สาขาวิชายานยนต์

3

3

3

3

5

สาขาวิชาการบัญชี

5

5

5

4

5

สาขาวิชาการตลาด

1

1

1

1

2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

2

2

2

2

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

10

10

10

9

7

สาขาวิชาการโรงแรม

1

2

2

2

2

รวม

49

51

48

44

47

3. ข้าราชการพลเรือน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1

1

0

0

0

รวม

1

1

0

0

0

4. พนักงานราชการ

แผนกวิชาการตลาด

1

1

1

1

1

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

1

1

1

1

1

แผนกวิชายานยนต์

1

1

1

1

1

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

0

0

0

0

1

รวม

3

3

3

3

4

5. ลูกจ้างประจำ

ผู้ดูแลหมวดสถานที่

1

1

1

1

0

พนักงานบริการ

1

1

1

1

0

พนักงานทั่วไป

1

1

0

0

0

พนักงานเอกสารทั่วไป

1

1

1

1

2

พนักงานสถานที่

1

1

1

0

0

รวม

5

5

4

3

2

6. ลูกจ้างชั่วคราว (สายการสอน)

สาขาวิชา ออกแบบ

0

0

0

0

0

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

1

1

1

1

0

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

0

0

0

0

1

สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ

1

1

1

1

0

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าฯ

0

0

1

1

1

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

0

0

0

0

0

สาขาวิชาโลหะการ

2

2

2

1

1

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

4

5

5

6

6

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

3

3

3

3

4

สาขาวิชายานยนต์

4

4

4

4

4

สาขาวิชาการบัญชี

1

1

1

1

1

สาขาวิชาการตลาด

2

1

2

2

2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

3

3

3

3

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

4

3

5

6

6

สาขาวิชาการโรงแรม

1

0

0

1

1

รวม

26

24

28

30

30

6. ลูกจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

20

21

24

22

22

นักการภารโรง

5

6

5

6

4

พนักงานขับรถ

2

2

2

2

2

รวม

27

29

29

29

28

รวมทั้งสิ้น

119

116

118

114

111

หมายเหตุ