ฝ่ายวิชาการ

 
 
นายสุทธิ พุ่มพิทักษ์
นายสุกิจ อาจปักษา
นางสุวภัทร ขวัญสด
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
หัวหน้าแผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
นายฉะอ้อน ตัณเจริญรัตน์
นางสาวศุภร ชินะเกตุ
นายสมภพ นาคโขนง
หัวหน้าแผนกวิชาโละหะการ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างานพัสดุ
ว่าที่ร.ต.ประทวน ชุนใช้
นายปริญญา แสงทอง
นายสมภพ จงจิตต์โพธา
หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นายทศพร จันทรสุข
นางกรุณา สมจิต
นางราตรี เจริญรูป
หัวหน้าแผนกวิชาการออกแบบ
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางปาริชาติ ไผ่ล้อม
นายพีรวัตร คงสาคร
นางสาวพริมา สายะสิทธิ์
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวโสภา เย็นสรง
นางภัทรา ผงกุลา
นายอนุชิต แสวงกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายสุกฤษฎิ์ รอดทวีผล
นายณัฐพงศ์ แสงมีศรี
นางวริศรา โพธิ์งาม
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นางจุไรรัตน์ แสงทอง
นางสาวยุวดี โพธิ์แก้ว
นางสาวเพ็ญธนา ภู่ระหงษ์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางสาวพรรณภาภรณ์ เม้าราษี
นางสาวสุพร พลการ
นายคมสัน บัวโพธิ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
นายธวัชชัย อินทเสน
นางสาวสาวิตรี บุญทรง
นางสาวจุฑามาศ จันทรสุข
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
นายคุณกร สีลาเนียม
นายพิชญ์ สายะสิทธิ์
นายสุวัฒน์ชัย มะใบ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายมงคล ชุมทอง
นายปองเดช วรสหวัฒน์
นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายนิติพงษ์ สุขขี
นายเอกลักษณ์ เนี้ยอั๋น
นายสมภพ นาคโขนง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวสุธินันท์ ฉิ่งแก้ว
นายวรวุฒิ วงษ์ทอง
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
นางสาวพิริยาภรณ์ หลวงพล
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด