ข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

รายละเอียดข้อมูลครุภัณฑ์ของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ

ครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ครุภัณฑ์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ครุภัณฑ์แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ

ครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

ครุภัณฑ์แผนกวิชาอื่นๆ