ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

จำนวนนักเรียนแรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
จำนวนผู้เรียน แรกเข้า ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
309
272
274
214
247
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
53
73
70
77
80
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
189
186
201
175
185
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
35
27
84
68
54
สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
-
-
9
17
36
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางาน การบัญชี
135
125
110
96
85
สาขาวิชาการตลาด
สาขางาน การตลาด
63
58
89
86
80
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
76
81
81
78
89
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขางาน การออกแบบ
32
19
18
5
3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
39
41
47
69
83
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางาน การโรงแรม
51
58
53
54
43
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขางาน เทคโนโลยีสิ่งทอ
41
29
47
50
51
สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
สาขางาน เคมีสิ่งทอ
49
39
61
72
74
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
สาขางาน เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
33
36
49
45
45
รวม
1,159
1,099
1,193
1,106
1,265

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
         
จำนวนนักเรียนแรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
จำนวนผู้เรียน แรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
  สาขางาน เทคนิคยานยนต์
71
98
91
80
72
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
8
13
13
11
11
สาขาวิชาไฟฟ้า
  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
68
54
62
83
69
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
38
47
40
36
38
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
  สาขางาน การบัญชี
90
91
83
60
34
สาขาวิชาการตลาด
  สาขางาน การตลาด
25
29
39
42
41
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
59
70
74
52
39
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
  สาขางาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
0
3
11
12
9
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
  สาขางาน เทคโนโลยีสิ่งทอ
43
45
23
18
12
สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
  สาขางาน เคมีสิ่งทอ
50
59
45
34
21
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
  สาขางาน เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
6
6
11
15
14
รวม
463
522
492
443
395
รวมนักศึกษาทั้งหมด
1,622
1,621
1,685
1,549
1,660
หมายเหตุ
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564