ข้อมูลสถานศึกษา

           วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2480
บนเนื้อที่ 8 ไร่เศษ เดิมชื่อโรงเรียนประถมช่างทอผ้า ต่อมาได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2519 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ตั้งอยู่บนเนื้อที่  รวม 34 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 56 ถนนเพชรเกษม (เดิม) หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 032-231313 (Fax) 032-233148 และ 032-232628 อีเมล t_photharam@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
         
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวม 5 ประเภท
วิชา ประกอบด้วย

          1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่                 
                   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.                 
                   - สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.                 
                   - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.

          2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
                   
- สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
                     (ประกอบด้วยสาขางาน
ไฟฟ้ากำลัง และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์)
                   
- สาขาวิชาโลหะการ เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
                   
- สาขาวิชาเครื่องกล เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
                     (ประกอบด้วยสาขางานยานยนต์)

          3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่
                   
- สาขาวิชาการโรงแรม เปิดรับระดับ ปวช.

          4. ประเภทวิชาศิลปกรรม จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่
                   
- สาขางานการออกแบบ เปิดรับระดับ ปวช.
                   
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก เปิดรับระดับ ปวช.

          5. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
                   
- สาขาวิชาการบัญชี เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
                   
- สาขาวิชาการตลาด เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
                   
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.

วัตถุประสงค์และปรัชญาของสถานศึกษา 
         
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ คือ ให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ และมุ่งผลิตบุคลากรเพื่องานอาชีพเป็นสำคัญ โดยมีปรัชญาการดำเนินงานการจัดการศึกษา ดังนี้ “ฝีมือดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำเทคโนโลยี”

จำนวนอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้าง
         
1. อาคารเรียน ประกอบด้วย
                   1) อาคารเรียน 1 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2499 (อาคารอำนวยการ)
                   2) อาคารเรียน 2 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 (อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
                   3) อาคารเรียน 4 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510 (อาคารเรียนแผนกวิชาศิลปกรรม)
                   4) อาคารเรียน 5 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 (อาคารเรียนแผนกวิชาช่างเทคนิค) ประกอบด้วย
                           - ชั้นที่ 1 แผนกวิชาโลหะการ
                           - ชั้นที่ 2 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
                           - ชั้นที่ 3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
                           - ชั้นที่ 4 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
                   5) อาคารเรียน 6 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2554 (อาคารเรียนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ)
                   6) อาคารเรียนแผนกวิชายานยนต์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2558

          2. อาคารปฏิบัติการและอาคารโรงฝึกงาน ประกอบด้วย
                   1) อาคาร 3 อาคารหอพักนักเรียนโครงการกองทุนการศึกษา                  
                   2) อาคารโรงฝึกงานทอจักรกล สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510
                   3) อาคารโรงฝึกงานเตรียมเส้นด้าย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
                   4) อาคารโรงฝึกงานแผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูป สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
                   5) อาคารฝึกงานเคมีปฏิบัติการ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
                   6) อาคารฝึกงานพิมพ์ผ้า สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
                   7) อาคารโรงฝึกงานย้อมจักรกล สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2512
                   8) อาคารโรงฝึกงานย้อมพื้นเมือง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2524
                   9) อาคารปฏิบัติการยานยนต์ (โดมปฏิบัติการเก่ายานยนต์)
                   10) ศูนย์เกษตรพอเพียง ของนักศึกษาโครงการกองทุนการศึกษา

          3. อาคารปฎิบัติการ อื่นๆ ประกอบด้วย
                   1) อาคาร 3 อาคารหอพักนักเรียนโครงการกองทุนการศึกษา                 
                   2) โรงอาหาร 1 หลัง  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511
                   3) อาคารเก็บของและโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง
                   4) บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง
                   5) บ้านพักครูแบบเรือนแถว 1 หลัง 5 ยูนิต
                   6) บ้านพักครูแบบเดี่ยว 9 หลัง
                   7) อาคารพัสดุกลาง จำนวน 1 หลัง
                   8) ห้องน้ำห้องสุขาขนาด 12 ที่นั่ง 2 ฝั่ง จำนวน 1 หลัง
                   9) ห้องน้ำห้องสุขาสำหรับแขกมาศึกษาดูงาน จำนวน 1 หลัง
                   10) ระบบทำน้ำบาดาล 1 ชุด
                   11) อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 4 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2557
                   12) อาคารห้องพยาบาล จำนวน 1 หลัง (งบปรับปรุง)
                   13) อาคารแฟลชพักครู 14 หน่วย 4 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2558
                   14) ศาลาคุณธรรม
                   15) ศาลารวมใจ (หลวงพ่อสมปรารถนา)
                   16) อาคารหอพักนักเรียนนักศึกษา กองทุนการศึกษา
                   17 ) อาคารหอพักนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาสร้างช่างฝีมือ (ลูกพระดาบส)
                   18) อาคารโรงอาหารใหม่ พร้อมห้องประชุม 2 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ.2563