ITA ข้อมูลสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
♦ ประจำปีงบประมาณ 2564 ♦

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
      01.โครงสร้างการบริหาร
      02.ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
      03.การกระจายอำนาจหน้าที่
      04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
      05.ข้อมูลการติดต่อ
      06.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
      07.ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
      08.กล่องรับความคิดเห็น
      09.Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
      010.แผนปฏิบัติราชการประจำปี
      011.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
      012.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
      013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
      014.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      015.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      016.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      017.E–Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      018.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      019.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
      020.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      021.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
      022.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      023.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      024.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      025.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      026.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      027.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      028.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      029.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      030.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      031.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      032.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      033.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      034.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      035.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
      036.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
      037.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      038.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
      039.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      040.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
      041.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในฯ
      042.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
      043.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน