ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

1. ข้อมูลวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

ข้อมูลวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2563

2. ข้อมูลโครงการของนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลโครงการของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลโครงการของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลโครงการของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลโครงการของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563