ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ
รายการ
ฝ่ายงาน
1. ประกาศแจ้งค่าใช้จ่ายแรกเข้า ของนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน
2. กำหนดการ กิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษาใหม่ งานทะเบียน
3. รายวิชาที่เปิดทำการเรียน การสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 งานหลักสูตรการเรียนการสอน
4. ปฏิทินการรับนักเรียน นักศึกษา 2563 งานทะเบียน
5. ขออนุมัติเปิด - ปิดสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานหลักสูตรการเรียนการสอน
6. คำสั่งลงทะเบียนเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน
7. ตัวอย่างโครงร่างการเขียนรายงานการฝึกงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8. ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน
9. ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควต้า ประจำปีการศึกษา2564 งานทะเบียน
10. ใบกรอกประวัตินักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน
11. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 งานวางแผนและงบประมาณ
12. แบบฟอร์มบันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ
13. ประกาศรับสมัคร นักศึกษา โควต้า ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับเพิ่มเติม) งานทะเบียน
14. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 2564 งานทะเบียน